Om oss

Våldet i samhället

Omhändertagandet av brottslingar i våldspreventivt syfte är idag ett viktigt forskningsområde, som visar att brott är en biologisk fråga och inte ideologi.

På samma sätt bör alla som drabbas främst tas om hand som människor och inte som våldsoffer. På Södersjukhuset i Stockholm, en av Europas största akutmottagningar där dagligen många som drabbas av storstadens gatuvåld tas om hand, har man genom ett systematiskt omhändertagande och mångårig statistik visat vilka betydande vinster ett förbättrat omhändertagande medför både för de drabbade och för samhället,
Dessa erfarenheter borde i större utsträckning börja tillämpas av andra sjukhus och kommuner i Sverige.

Spegeltalare

Firma Spegeltalare startade sin verksamhet 2014 och arbetar nu i hela Sverige med att sprida kunskap om våldsbrott, om konsekvenserna för de drabbade och om behovet av ett effektivare omhändertagande.

Det gör vi genom låta personer som själva blivit utsatta för brott och informera kommuner, brottsofferjourer, skolor m.fl. om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi gör det utifrån de drabbades perspektiv. Både för myndigheter och institutioner som för personer vilka själva drabbats, har det visat sig betydelsefullt att få informationen från personer, som har egna erfarenheter från att ha drabbats av våld.

Spegeltalare gör detta för att VI VILL bidra till ett bättre samhälle och för att vi har sett hur VI KAN åstadkomma förändringar genom vårt sätt att arbete. Och vi har insett att VI SKA stödja de drabbade bättre. Spegeltalare publicerar även information och skrifter som har bäring på det vi föreläser om.